Statut

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Podstawą prawną działania Koła Naukowego Logistyka w szczególności jest:
1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. Nr 65, poz.385),
2. Niniejszy regulamin.
§ 2
1. Koło Naukowe Logistyka, zwane dalej „Kołem Naukowym” jest podstawową formą organizacyjną studenckiego ruchu naukowego.
2. Koło Naukowe jest formą aktywności naukowej studentów, zwiększającą zainteresowania związane z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Inżynierii Zarządzania.
§ 3
Koło Naukowe nie posiada osobowości prawnej.
II. Nazwa i siedziba Koła Naukowego
§ 4
1. Koło Naukowe działa w Instytucie Inżynierii Zarządzania.
2. Siedzibą Koła Naukowego jest Instytut Inżynierii Zarządzania, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań.
III. Cele i zadania Koła Naukowego
§ 5
1. Koło Naukowe służy rozwojowi aktywności naukowej i społecznej studentów.
2. Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu: logistyki i magazynowania
3. Zadaniem Koła Naukowego w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, jest w szczególności:
a) pogłębienie wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych,
b) rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych,
c) inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego,
d) realizowanie prac naukowo-badawczego prowadzonych przez Instytut Inżynierii Zarządzania,
e) udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej.
IV. Zasady członkostwa
§ 6
1. Członkami Koła Naukowego mogą być studenci Politechniki Poznańskiej zainteresowani problematyką logistyki i magazynowania.
2. Każdy członek Koła ma prawo do:
a) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu,
b) czynnego udziału i korzystania z imprez, konferencji organizowanych przez Koło.
3. Każdy członek Koła zobowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień Regulaminu Koła
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków,
c) dbanie o dobre imię Koła
4. Podstawą do pozbawienia członkostwa w Kole Naukowym jest:
a) dobrowolne wystąpienie,
b) zaniechanie aktywnego udziału w pracy Koła Naukowego,
c) ukaranie dyscyplinarne lub w postępowaniu karnym, bądź w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, o ile orzeczenie stanowi podstawę do pozbawienia członkostwa.
5. Skreślenie studenta z listy członków Koła Naukowego następuje na podstawie uchwały zebrania członków Koła Naukowego.
V. Władze Koła Naukowego i zakres kompetencji
§ 7
1. Pracą Koła Naukowego kierują władze Koła, w porozumieniu z opiekunami Koła.
2. Władze Koła Naukowego stanowią:
a) koordynator
b) co-kordynator
c) skarbnik
3. Funkcję opiekunów Koła Naukowego przyjmują: dr hab. Inż. Marek Fertsch, prof. nadzw. PP oraz dr inż. Paulina Golińska
§ 8
Do obowiązków władz Koła Naukowego należy:
1) zapewnienie właściwego działania Koła Naukowego, kierowanie pracą Koła i jego sekcjami,
2) opracowanie pisma, programu działania i tematyki prac Koła Naukowego w porozumieniu z opiekunem naukowym,
3) właściwe wykorzystanie i troska o powierzony sprzęt i urządzenia niezbędne w trakcie pracy Koła Naukowego,
4) zapewnienie właściwej realizacji programu działania Koła Naukowego,
5) współpraca z opiekunami Koła Naukowego i władzami wydziału/instytutu,
6) koordynator Koła Naukowego odpowiedzialny jest za rozliczenie środków finansowych pobranych na działalność Koła.
VI. Wybory i czas trwania kadencji
§ 9
1. Wyboru władz Koła Naukowego dokonują wszyscy członkowie Koła Naukowego, w wyborach bezpośrednich na wspólnym zebraniu wyborczym.
2. Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa członków Koła Naukowego, a zgłoszony kandydat otrzymuje największą ilość głosów.
3. Zasady zawarte w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu mają zastosowanie do wyborów uzupełniających w przypadku odwołania przed upływem kadencji oraz skreślenia z listy członków Koła Naukowego.
§ 10
Kadencja władz Koła Naukowego trwa 1 rok i rozpoczyna się z dniem pierwszego lipca.
VII. Opiekun Koła
§ 11
1. Opiekuna Koła zatwierdzają władze Uczelni.
2. Opiekun występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni.
3. Opiekun jest doradcą naukowym Koła.
4. Za współprace z opiekunem Koła odpowiada koordynator Koła.
5. Opiekun Koła kontroluje politykę finansową Koła.
VIII. Rozwiązanie Koła
§ 12
1. Koło Naukowe może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Koła podjętej za zgodą co najmniej połowy członków Koła.
2. Koło Naukowe ulega likwidacji na podstawie decyzji Rektora w przypadku:
a) działalności niezgodnej z przepisami prawa,
b) działalności niezgodnej z regulaminem i programem działania Koła Naukowego,
c) nie przejawiania działalności przez okres 1 roku,
d) zmniejszenia się liczby członków poniżej 5 osób.
IX. Postanowienia końcowe
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy wymienione na wstępie
2. Zmiany przepisów niniejszego regulaminu dokonuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek władz Koła Naukowego.
§ 14
Regulamin wchodzi z życie z dniem podpisania go przez koordynatora KN ”Logistyka”.
Potwierdzenie wpisu do Rejestru